Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).


PRZEMOC CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

 • JEST INTENCJONALNA – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca  naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Gmina Mysłakowice podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,     w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.


W dniu 27 sierpnia 2012r. w siedzibie GOPS w Mysłakowicach przy ul. Wojska Polskiego 2A odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 76/2012 Wójta Gminy Mysłakowice  z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z uchwałą nr XXVII/155/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przewodniczący Zespołu Andrzej Hamziuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach

Sekretarz Zespołu – Ewa Tremska – Referent ds. asysty rodzinnej i pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 1. Andrzej Hamziuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mysłakowicach
 2. Maria Widuchowska-Łakomska - Starszy Pracownik Socjalny w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mysłakowicach
 3.  Anna Karczmarczyk - Starszy Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 4.  Mirosława Dziwińska - Starszy Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 5. Ewa Tremska – Referent ds. asysty rodzinnej i pieczy zstępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
 6. Maria Żurowska - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Kostrzycy
 7. Beata Skupińska – Pedagog szkolny w Zespole Szkół. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach
 8. Ewa Dzikowska – Pedagog szkolny w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi     w Łomnicy
 9. Kinga Kawaler – Psycholog szkolny w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi   w Łomnicy
 10. Alicja Sobańska – Pielęgniarka środowiskowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
 11. Paweł Wódkiewicz - Aspirant Komisariatu Policji w Kowarach
 12. Małgorzata Ławrynowicz – Starszy Kurator przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
 13. Magdalena Kolasińska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
  14.  Jolanta Peciak - Członek Stowarzyszenia "Łomniczanie"

15. Inez Włoch - Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach

16. Krzysztof Makowski - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach

17. Katarzyna Pestka - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 09.10.2019 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Mysłakowice a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Do zadań Zespołu należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów, poprzez:

 1. wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Mysłakowice;
 2. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mysłakowice oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie;
 3. inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5.  współudział w opracowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu:

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać uruchomiona przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
 2. Możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie.
 3. Szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami.
 4. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
 6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy GRUPY ROBOCZE, których członkowie odpowiedzialni są za opracowanie i realizację planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.