"Analiza ryzyka" do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach będzie przeprowadzać kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie prawidłowości złożonych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Zgodnie z art. 78a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1829 z późniejszymi zmianami). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 roku, uznała, iż:

 

decydującym kryterium „analizy ryzyka” będzie dołączenie wydruku z kasy fiskalnej przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ze sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych, stan na 31 grudnia danego roku do złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (termin składania oświadczenia do 31 stycznia kolejnego roku) art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.) .

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach (http://myslakowice.bip.net.pl/?c=667).

 

Dostępne druki do pobrania

pobierz - regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach + wniosek
pobierz - Regulamin wspierania projektów realizowanych przy wsparciu środków z gminnego funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Mysłakowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) - społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla takich osób.

Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy. Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 28 lutego 2019 roku w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostali powołani:

1. Makowski Krzysztof - Przewodniczący GKRPA,

2. Dziedzic-Witczyk Wiesława - Sekretarz GKRPA,

3. Dzikowska Ewa - Członek GKRPA,

4. Masztalerz Andrzej - Członek GKRPA,

5. Skupińska Beata - Członek GKRPA,

6. Walawska Violetta - członek GKRPA,

7. Wódkiewicz Paweł - członek GKRPA,

8. Wrona Andrzej - Członek GKRPA.

Programy progfilaktyczne

W miesiącu październiku każdego roku rozpoczynają się prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok następny. Dlatego też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach prosi o składanie propozycji do programu w terminie do końca września każdego roku.

Programy profilaktyczne winny zawierać:

- elementy dotyczące uzależnień takich jak narkotyki, alkohol, przemoc,

- do kogo adresowane są programy,

- ilość dzieci biorących udział w tych programach,

- ilość dorosłych biorących udział w tych programach z uwzględnieniem nauczycieli, pedagogów, rodziców,

- termin realizacji programów,

- dla zajęć sportowych ilość meczy, czy turniejów,

- przewidywane efekty profilaktyczne,

- data zakończenia projektu oraz złożenia sprawozdania z realizacji.

Termin składania kart projektów mija 15 października każdego roku. Karty projektów wraz z regulaminem dostępne są w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Kryteria oceny punktowej projektów realizowanych przy wsparciu środków GFRPA:

1. Ilość odbiorców.

2. Rozwiązywanie (realizacja) problemu zawartego w diagnozie.

3. Sposób realizacji programu profilaktycznego.

4. Umiejscowienie (pochodzenie) realizatora projektu (teren gminy) - preferencje lokalne.

5. Działania długofalowe.

6. Efekty długofalowe.

7. % wkładu własnego.

8. Czas trwania.

9. Ilość przewidzianych działań i ich jakość.

10. Brak rozliczeń z poprzednich projektów.

Nadrzędnym kryterium, przy ocenie kart projektów, jest zgodność złożonej karty projektu z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.