Program Rodzina 500+

 Program Rodzina 500 + na rok 2017/2018

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) można składać w tut. Ośrodku od poniedziałku do czwartku  (7.15-15.00)

Pokój nr 3,14, tel. 756470825 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAC OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU

Najważniejsze informacje dotyczące programu :

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI ( DO 18 ROKU ŻYCIA ) Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.

Ponadto informujemy o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Jednakże ze względu na dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na pierwsze i kolejne dzieci zwracamy się z prośbą o składanie wniosków osobiście w Ośrodku Pomocy

Do wniosku prosimy dołączyć:

- ksero aktów urodzenia dzieci

Dodatkowo należy dołączyć odpowiednie dokumenty, stosowne do swojej sytuacji potwierdzające uzyskiwanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny z tytułu:

(proszę uważnie przeczytać niżej zamieszczoną informację i dostosować ją do sytuacji dochodowej swojej rodziny):

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

1. UMOWY O PRACĘ

- ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku uzyskiwania od 2016 roku do dnia złożenia wniosku dochodu z tej samej pracy,

- ksero PIT za rok 2016 ( PIT 11, PIT 8C),

- w przypadku, gdy w 2016 roku członek rodziny pracował a obecnie nie pracuje w danej firmie należy przedłożyć ksero PIT oraz ksero świadectwa pracy potwierdzające jej utratę od byłego pracodawcy,

-w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym 2016, tj. w 2017 do dnia złożenia wniosku należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu (np. jeżeli praca została podjęta w miesiącu styczniu 2017  roku wówczas prosimy o dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego

uzyskanie dochodu netto za miesiąc luty  2017 r).

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

2. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- gdy w 2016 roku osoba prowadziła i nadal prowadzi działalność gospodarczą należy dołączyć ksero wpisu do działalności gospodarczej (z Urzędu Miejskiego bądź ze strony internetowej CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ) oraz ksero PIT 28 (ryczałt) lub PIT 36 ( na zasadach ogólnych ),

- gdy działalność gospodarcza prowadzona od 2016roku, a obecnie jest zakończona lub zawieszona należy dołączyć również ksero ww. PIT oraz dokument potwierdzający zakończenie lub zawieszenie tej działalności (wypis z Urzędu Miejskiego bądź ze strony internetowej CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ) oraz ksero PIT 28 ( ryczałt) lub PIT 36 ( na zasadach ogólnych ),

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

3. GOSPODARSTWO ROLNE- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (dotyczy to osób, które posiadają gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego ) do wniosku należy dołączyć kopię nakazów płatniczych za 2016 rok i wpisać powierzchnię ha przeliczeniowych do załącznika wniosku nr 2 i 4.

- osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników ( KRUS) proszone są o dostarczenie ksera aktualnej wpłaty z poprzedniego kwartału,

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

4. RENTY ORAZ INNE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZUS

- uzyskiwania dochodów z ZUS od 2016 roku do dnia złożenia wniosku należy dołączyć ksero PIT potwierdzających te dochody , (np. rent, emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych) oraz zaświadczenia lub decyzje potwierdzające uzyskiwanie tych dochodów (od kiedy do kiedy świadczenie przysługuje).

- utraty tych świadczeń na dzień złożenia wniosku prosimy dołączyć kopię PIT oraz zaświadczenie bądź kopię decyzji potwierdzających jej utratę.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

5. STUDENCI Gdy członkiem rodziny jest pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o pobieraniu – bądź nie pobieraniu stypendium za 2016.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

6. ALIMENTY Gdy wnioskodawca posiada prawomocny wyrok sądowy o zasądzonych alimentach od drugiego z rodziców dzieci do wniosku należy dołączyć ksero prawomocnego wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

7. URLOP WYCHOWAWCZY Gdy osoba przebywa na urlopie wychowawczym należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy od kiedy pracuje i na jaki okres pracodawca udzielił urlopu wychowawczego.

UWAGA!!!

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia o które będzie prosił pracownik OPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO ( DO 18 ROKU ŻYCIA )

Ważne! bez dochodu rodziny

(składamy sam wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami)

DO WNIOSKU PROSIMY DOŁĄCZYĆ:

-         ksero aktów urodzenia dzieci,

Ponadto informujemy o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia> (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem e PUAP.

 

Formularze:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych - pobierz

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.